GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS

Els membres de la Corporació Local, a l'efecte de la seua actuació corporativa, es constituiran en grups. Cada regidor solament pot pertànyer a un grup municipal.

Una vegada constituïda la corporació, es constituiran els grups polítics municipals als quals correspon designar, mitjançant escrit del seu portaveu dirigit al president i en els termes previstos en cada cas en el ROF, a aquells dels seus components que hagen de representar-los en tots els òrgans col·legiats integrats per membres de la Corporació pertanyents als diversos grups.

A Ròtova, en la legislatura de 2015-2019 hi ha dos grups municipals:

Grup Municipal del Partit Popular: Alcalde, 1 regidor i 3 regidores.
Antonio García Serra
Ángela Pla Faus
María Julia Donet Miñana
Roberto Alonso Pérez
María Dolores Momparler Giner

Grup Municipal de Compromís: 2 regidores i 2 regidors.
Jordi Puig Muñoz
Merche Molina Soriano
Pedro J. Ciscar Sanlorenzo
Isabel Pérez Arjona