Ordenances fiscals Ordenances fiscals

Títol
Ordenança reguladora del Procediment Administratiu Comú Electrònic en l'Ajuntament de Ròtova. Accés BOP
ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PUBLIC PER LA PRESTACIÓ SERVEI CAMP FUTBOL.pdf
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RETIRADA DE VEHICLES DE LA VIA PÚBLICA I SUBSEGÜENT CUSTÒDIA DELS MATEIXOS.pdf
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA.pdf
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA VENDA DE PRODUCTES I ARTICLES PROMOCIONALS DE RÒTOVA EFECTUATS PER L'AJUNTAMENT DE RÒTOVA I ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS.pdf
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER INSTAL·LACIÓ DE QUIOSCS EN LA VIA PÚBLICA.pdf
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER ENTRADA I VISITA Al MUSEU «CENTRE D'INTERPRETACIÓ DE LA CULTURA DE LA PANSA».pdf
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER UTILITZACIÓ DEL SERVEI DE PISCINA MUNICIPAL.pdf
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER SERVEI D'EXTINCIÓ D'INCENDIS.pdf
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER PRESTACIÓ DEL SERVEI D'UTILITZACIÓ DE LES PISTES DE PADEL.pdf
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER PRESTACIÓ DEL SERVEI D'AIGÜES RESIDUALS.pdf
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER OCUPACIÓ DE TERRENYS D'ÚS PÚBLIC AMB TAULES I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA.pdf
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER OBERTURA DE RASES...pdf
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE VEU PÚBLICA.pdf
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D'ESCOLA INFANTIL DE L'AJUNTAMENT DE RÒTOVA.pdf
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA CONCURRENCIA ALS PROCEDIMENTS DE SELECCIÓ DE PERSONAL CONVOCATS PER L'AJUNTAMENT DE ROTOVA.pdf
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER INSTAL·LACIÓ DE LLOCS DE VENDA NO SEDENTÀRIA EN EL MERCAT.pdf
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER INSTAL·LACIÓ D'ANUNCIS.pdf
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS.pdf
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER ENTRADES DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES I LES RESERVES DE VIA PÚBLICA PER A APARCAMENT.pdf
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER ATORGAMENT DE LLICÈNCIES MUNICIPALS D'OCUPACIÓ.pdf
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE LA EPA, CULTURALS I EDUCATIUS DE L'AJUNTAMENT DE RÒTOVA.pdf
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA DE LLICÈNCIES D’AUTOTAXI.pdf
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA DE FEM.pdf
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA DE CEMENTERI MUNICIPAL.pdf
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE L'INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA.pdf
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES (IAE).pdf
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST DE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (ICIO).pdf
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS.pdf
ORDENACIÓN DEL PRECIO PÚBLICO POR INSTALACIÓN DE QUIOSCOS EN LA VÍA PÚBLICA.pdf
ORDENAÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER OCUPACIÓ DE TERRENYS D'ÚS PÚBLIC AMB MERCADERIES, MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ, ENDERROCS, TANQUES, PUNTALS, ASNILLES, BASTIDES I ALTRES INSTAL.pdf
ORDENAÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES.pdf
ORDENAÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LLICÈNCIA D'OBERTURA D'ESTABLIMENTS.pdf
ORDENAÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES DE NATURALESA RUSTICA I URBANA.pdf
2020.06.25 Edicte sobre ordenança fiscal 19 de juny de 2020.pdf
2019.12.30 ORDENANÇA REGULADORA TAXA ÚS NAU INDUSTRIAL BOP DEFINITIU 30-12-2019.pdf
2017.12.29 Edicte aprobació definitiva modificació taxa fem per a 2018.pdf
2017.10.17 Edicte aprovació inicial modificació ordenança reguladora ocupació via pública amb taules i cadires (1).pdf
2017.10.17 Edicte aprovació inicial modificació ordenança reguladora ocupació via pública amb taules i cadires.pdf
2017.01.17 Enllaç BOP aprovació provisional modificació de la ordenança reguladora taxa taules i cadires a la via pública
18.12.31 Text íntegre modificació ordenances fiscals exercici 2019.pdf